Algemene voorwaarden

Artikel 1   Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
1.2 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de opdrachtnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren.
Artikel 2    Loon
2.1 Opdrachtgever is aan de opdrachtnemer een loon verschuldigd zoals de partijen bij overeenkomst hebben afgesproken.
2.2 Het loon dient bij vooruitbetaling door de opdrachtgever te zijn voldaan.
2.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het loon te wijzigen.
2.4 In geval van een loonsverhoging zal de opdrachtnemer opdrachtgever hiervan tenminste 1 maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen.
Artikel 3   Onkosten
3.1 De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht moest maken, te vergoeden.
3.2 Voorzover mogelijk zal de opdrachtnemer over deze onkosten contact opnemen met de opdrachtgever voordat de opdrachtnemer onkosten maakt.
Artikel 4   Schadevergoeding
4.1 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer alle niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen schade te vergoeden, die deze lijdt in verband met de uitvoering van de opdracht.
4.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar dier heeft toegebracht aan een ander dier en dient deze schade en alle kosten die hieruituit voortvloeien aan de eigenaar van het andere dier te vergoeden.
4.3  De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar dier heeft toegebracht aan derden dan wel aan zaken of goederen van derden en dient deze schade en de kosten die hieruit voortvloeien, aan de derde te vergoeden.
Artikel 5   Hulppersonen
5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico hulppersonen waaronder ondergeschikten, in te schakelen.
Artikel 6  Aansprakelijkheid
6.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade in, aan of rond het gebouw, de woning, de schuur en dergelijke, van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, dan wel voor schade aan zaken of goederen welke zich hier bevinden.
6.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken en goederen uit het gebouw, de woning, de schuur en dergelijke, van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd.
6.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel of verwonding van een dier van de opdrachtgever of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van een dier van de opdrachtgever.
Artikel 7  Dier van de opdrachtgever
7.1 Onder dier van de opdrachtgever wordt verstaan: het dier dat eigendom is van de opdrachtgever dan wel het dier dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt.
Artikel 8  Opzegging
8.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan de opdrachtnemer verschuldigd behoudens voor zover deze is verschuldigd op de voet van artikel 4 hierboven.
8.2 De opdrachtnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De opdrachtnemer is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
8.3 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer dient de overeenkomst een week voor de opzeggingsdatum schriftelijk op te zeggen.
Artikel 9  Einde overeenkomst
9.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtnemer.
9.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever.
Artikel 10  Loon bij einde overeenkomst
10.1 Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de opdrachtnemer recht op neen naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt ondermeer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. De opdrachtnemer heeft in dit geval slechts recht op het volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geavl, redelijk is.
Artikel 11  Geheimhouding
11.1 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is gedurende de loop van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.
Artikel 12  Nederlands recht
toepassing.
12.1 Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdracht nemer is Nederlands recht van